Odborné učilište internátne, Valaská

Odborné učilište internátne, Valaská

Švermova 1
97646 Valaská
IČO: 35673109

Informácie o inštitúcii Odborné učilište internátne, Valaská

 

Úloha nášho zariadenia

 

Aj keď sa zdá, že všetky deti prichádzajú na svet rovnaké, nie je tomu tak. Každé dieťa si prináša so sebou niečo svojské, určité genetické predpoklady, ktoré predurčujú jeho ďalší vývin, ktoré sa dajú, prípadne nedajú ďalej rozvíjať, alebo ovplyvňovať .

Cieľom našej školy je, aby sa dieťa, žiak a učeň čo najviac rozvíjali podľa svojich individuálnych schopností. Aby získali maximálne množstvo vedomostí, zručností a návykov vzhľadom na svoj postih a tým si otvorili brány k čo najlepšej socializácii v našej spoločnosti. K tomuto cieľu vedieme naše deti už od materskej školy, cez základnú školu až po učilište. K splneniu tohto cieľa si všetci pedagógovia dopĺňajú kvalifikáciu štúdiom pedagogiky mentálne postihnutých, štúdiom vzdelávania detí postihnutých autistickým syndrómom, vývinovou dysfáziou, s logopedickými, etopedickými a inými postihnutiami v rôznej kombinácii.

Na zefektívnenie práce pedagógov pri vzdelávaní našich žiakov zriaďujeme v rámci našich možností špecializované učebne napr. logopedická učebňa, cvičné kuchynky, krajčírske dielne, školské dielne, školský pozemok, telocvičňa, športový areál na školskom dvore a iné.

V súčasnosti Odborné učilište internátne zastrešuje:

- Špeciálnu materskú školu internátnu

- Špeciálnu základnú školu internátnu

- Odborné učilište internátne

- Praktickú školu

- Domov mládeže

 
 

Špeciálna materská škola internátna

V školskom roku 1995/96 sa prvýkrát do vynovených priestorov našej školy nasťahoval drobizg. Malé milé dievčatká a chlapci vo veku od 3 do 6 rokov. U nás našli svoj nový domov.

Cieľom predškolskej výchovy je harmonické rozvíjanie dieťaťa. V špeciálnej materskej škole sa k tomuto cieľu pridáva ešte aj akceptovanie jeho možností. Je veľmi dôležité včas zistiť, v čom dieťa potrebuje špeciálnu pomoc a vytvoriť mu pre to podmienky.

Špeciálna materská škola vedie deti k osvojovaniu si kultúrno-hygienických návykov a k samostatnej starostlivosti o zdravie. Mentálne postihnutým deťom dáva základy vedomostí o javoch z prírodného a spoločenského prostredia. Rozvíja ich reč a myslenie, utvára záujem o hru, prácu i učenie. Vedie deti k základným pracovným formám, k samostatnosti, k ochrane zdravia, k bezpečnosti a k ochrane životného prostredia, pestuje ich estetické cítenie. Voľba výchovných metód na prácu s mentálne postihnutými deťmi závisí od veku dieťaťa, druhu a rozsahu jeho postihnutia. Pri výchovnej práci sa výrazne uplatňuje individuálny prístup k deťom.

Diagnostické poslanie špeciálnej materskej školy je v tom, že na základe priebežného diagnostikovania detí sa môže urobiť pedagogická prognóza s návrhom na zaradenie dieťaťa do príslušnej školy alebo zariadenia.

 

Špeciálna základná škola internátna

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej škole je rozvíjanie komunikácie, osvojenie si vedomostí, zručností, príprava na pokračovanie v odbornom učilišti a prirodzená integrácia do spoločnosti. ŠZŠ má 9 tried, ktoré navštevuje 97 žiakov s mentálnym ale i kombinovaným postihom.

V ročníkoch 1.-4. špeciálni pedagógovia vyučujú žiakov aj s individuálnym vzdelávacím programom zameraným na ťažší mentálny postih, autizmus, vývinovú dysfáziu. Žiaci dochádzajú z blízkeho okolia, ale sú aj ubytovaní v domove mládeže, kde sú aj žiaci s nariadenou ústavnou výchovou a starajú sa o nich vychovávatelia 24 hodín denne.

Máme jedno oddelenie školského klubu, kde pracujú žiaci s vychovávateľkou nielen na príprave domácich úloh, ale rozvíjajú aj svoje záujmy. V škole pracujú žiaci v záujmových krúžkoch, tanečnom, čitateľskom, športovom a streleckom. Zapájame sa do rôznym súťaží, hlavne výtvarných a športových. Na pôde školy uskutočňujeme spevácku súťaž „Zlatý slávik“, prednes poézie a prózy, žiaci prezentujú svoje práce a výrobky v obci pri rôznych príležitostiach, pripravujú program a darčeky dôchodcom. Svoje kultúrne umenie prezentujú v rámci rôznych kultúrnych podujatí v škole, v obci, kraji ba dokonca i v rámci Slovenska.

 

Odborné učilište internátne

Úlohou odborného učilišťa internátneho je poskytnúť postihnutým žiakom primerané vzdelanie individuálne prispôsobené tak, aby handicap bol redukovaný. Pripraviť mentálne postihnutého jednotlivca z hľadiska profesie na integráciu do spoločnosti. Naučiť ho pracovať a v rámci jeho schopností čo najsamostatnejšie žiť.

Vzdelávanie sa realizuje v teoretickom vyučovaní a praktickom vzdelávaní. Teoretické vyučovanie sa delí na všeobecno-vzdelávacie predmety - matematika, slovenský jazyk, občianska náuka, telesná výchova, etická výchova a na odborné predmety z jednotlivých učebných odborov. Na teoretickú výučbu je škola vybavená primeranou didaktickou technikou a názornými pomôckami. Učitelia odborných predmetov pripravujú pre žiakov učebné texty tak, aby boli pre každého žiaka zrozumiteľné. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školských dielňach alebo na vysunutých pracoviskách. Školské dielne sú vybavené strojným parkom, náradím, nástrojmi a materiálom, ktorý je potrebný pre výučbu jednotlivých profesií. Tu získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky hlavne žiaci prvých ročníkov. Vo vyšších ročníkoch uskutočňujeme odborný výcvik už priamo v prevádzke na jednotlivých pracoviskách podľa učebných odborov.

 

Učebné odbory na OUI Valaská

 

Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

kód:  6486 2 00

 

Obchodná prevádzka so  zameraním  na prípravu jedál

kód: 6491 2 01

 

Poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov

kód: 4572 2 06

(neotvára sa v školskom roku 2008/2009

 

Krajčírstvo so zameraním na odevnú konfekciu a bielizeň

kód: 3185 2 02

(neotvára sa v školskom roku 2008/2009)

 

Strojárska výroba so zameraním na ručné spracovanie kovov

kód: 2478 2 04

(neotvára sa v školskom roku 2008/2009 )

 

Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce

kód: 3686 2 10

Kde nás nájdete?

Zobrazit